Języki

Waluta

Regulamin Icerental4x4

Warunki usługi

Ogólne warunki, postanowienia i zobowiązania wynajmu kamperów 4x4

Obowiązki najemcy

1) Najemca wyraża zgodę na postanowienia umowy najmu i otrzymał jej kopię.

2) Najemca zwróci pojazd:

 1. a) Ze wszystkimi załącznikami, w tym oponami, narzędziami, dokumentami, mapami i innymi przedmiotami, które znajdowały się w lub na pojeździe w momencie rozpoczęcia wynajmu, w takim samym stanie, jak w momencie odbioru, z wyjątkiem normalnego zużycia spowodowanego użytkowaniem. Jeśli czegoś brakuje, najemca zgadza się, że kosztami poszczególnych elementów, których nie ma w momencie zwrotu pojazdu, zostanie obciążona jego karta kredytowa. To samo dotyczy sytuacji, gdy brakuje dodatkowych części dostarczonych wraz z pojazdem przy zwrocie pojazdu lub są one zwrócone w niezadowalającym stanie, tj. Te elementy zostaną obciążone kartą kredytową leasingobiorcy.
 2. b) W dniu i godzinie określonej w umowie najmu, chyba że później uzgodniono inaczej.

3) Jeżeli najemca naruszy warunki niniejszej umowy lub nie zwróci samochodu w terminie ustalonym zgodnie z umową najmu lub nie zadeklaruje zamiaru przedłużenia najmu, wynajmujący lub policja są upoważnieni do przejęcia pojazdu bez uprzedniego powiadomienia i na koszt leasingobiorcy. Przedłużenie najmu uzależnione jest od zgody wynajmującego. Jeżeli najemca zwróci pojazd po upływie 1 godziny lub później od wygaśnięcia najmu, wynajmujący ma prawo żądać najmu do 24 godzin na warunkach najmu. Za każdy kolejny dzień rozpoczynający się leasingodawca może pobierać wszystkie opłaty zgodnie z cennikiem leasingodawcy.

4) Jazda wypożyczonymi samochodami po drogach lub trasach bez numeru drogi jest zabroniona. Samochody osobowe i pojazdy z napędem na 2 koła są surowo zabronione na drogach oznaczonych literą F na mapach publicznych, a także na Kjölur (droga 35) lub Kaldidalur (droga 550). Jazda po drogach typu F jest dozwolona tylko w pojazdach 4X4 (z napędem na cztery koła), które wynajmujący wyrazi jako właściwe do poruszania się po takich drogach. Naruszenie tego artykułu upoważnia leasingodawcę do ściągnięcia od leasingobiorcy kar pieniężnych równych kwocie własnego ryzyka, określonej w cenniku leasingodawców w danym momencie. Powyższe postanowienie o karach nie wpływa na odpowiedzialność najemców za szkody.

5) Pojazd należy obsługiwać i prowadzić ostrożnie. Tylko kierowcy wskazani jako kierowcy na pierwszej stronie umowy są upoważnieni do kierowania samochodem. Jeżeli najemca odda pojazd w innym miejscu niż określone w niniejszej umowie najmu, wynajmujący może obciążyć najemcę kosztami wynikającymi z odebrania pojazdu zgodnie z cennikiem wynajmującego. Jeżeli pojazd nie zostanie zwrócony z pełnym zbiornikiem paliwa, leasingodawca ma prawo obciążyć najemcę opłatami za tankowanie pojazdu zgodnie z cennikiem wynajmującego. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użytkowania samochodu, za które firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania. Obejmuje to uszkodzenia samochodu i / lub obrażenia pasażerów z powodu:

 1. a) Jazda terenowa, na przykład po ścieżkach i szlakach, na plażach, w obszarach dostępnych tylko podczas odpływu lub na innych obszarach bez śladów.
 2. b) Użytkowanie pojazdu niezgodne z islandzkim prawem i / lub postanowieniami umowy najmu lub prowadzenie pojazdu pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
 3. c) Jazda po rzekach lub drogach wodnych. Za taką jazdę odpowiada całkowicie najemca.
 4. d) Jazda po nasypach śniegu i lodu.
 5. e) Działania umyślne lub rażące zaniedbanie.

6) W przypadku kolizji lub wypadku najemca niezwłocznie powiadomi o zdarzeniu wynajmującego, odpowiednie organy policji lub firmę zajmującą się składaniem oświadczeń o wypadku. Wyłączną odpowiedzialnością najemców jest złożenie takiego oświadczenia we wszystkich przypadkach kolizji lub wypadku, najemca nie może opuścić miejsca zdarzenia przed przybyciem policji.

7) Liczbę kilometrów (km) przejechanych przez pojazd w trakcie obowiązywania umowy najmu określa się na podstawie odczytu zwykłego licznika kilometrów dostarczonego wraz z pojazdem przez producenta. Najemca powiadomi wynajmującego tak szybko, jak to możliwe, jeśli stan licznika kilometrów jest niesprawny lub przestaje działać w okresie najmu.

8) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zniknięcie lub uszkodzenie mienia, które najemca lub inna osoba zostawia lub przewozi pojazdem. Najemca zobowiązuje się zapłacić leasingodawcy na żądanie:

 1. a) kaucja w wysokości szacunkowego kosztu wynajmu samochodu.
 2. b) wszelkie wydatki poniesione przez wynajmującego, jeśli musi on przywieźć pojazd z powrotem do swojego lokalu, w przypadku, gdy został on gdzieś pozostawiony bez nadzoru, bez względu na stan pojazdu, drogi lub pogodę. Najemca w ten sam sposób odpowiada za wszelkie koszty związane z transportem pojazdu w przypadku szkody wyrządzonej przez najemcę.

9) Najemca nie jest upoważniony do dokonywania napraw lub zmian w pojeździe lub jego akcesoriach, ani do stawiania pojazdu w celu zabezpieczenia, bez uprzedniej zgody wynajmującego.

10) Najemca ponosi wszelkie opłaty parkingowe i kary za łamanie przepisów ruchu drogowego.

11) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania od najemcy opłaty obciążającej jego kartę kredytową, zgodnie z cennikiem wynajmującego, wynajmujący musi zapłacić grzywny za najemcę i / lub poinformować władze o najemcy z powodu wykroczeń drogowych.

12) Najemca nie jest uprawniony do odpłatnego używania pojazdu do przewożenia pasażerów, użyczenia go innym osobom lub podnajmu.

Obowiązki Wynajmującego

13) Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć pojazd w uzgodnionym terminie i dopilnować, aby spełniał on stawiane mu wymagania.

14) Jeżeli pojazd zepsuje się, leasingodawca dostarczy leasingobiorcy porównywalny pojazd tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli szkoda jest niewielka, najemca jest uprawniony do naprawy pojazdu po uzyskaniu zgody wynajmującego.

15) Wynajmujący informuje najemcę o treści umowy, w szczególności o zobowiązaniach, jakie najemca podejmuje poprzez jej podpisanie.

16) Wynajmujący poinformuje zagranicznego najemcę o islandzkich przepisach drogowych, znakach drogowych i przepisach zakazujących jazdy terenowej. Wynajmujący w szczególności zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane ze zwierzętami na drogach.

17) Jeżeli wynajmujący chce ograniczyć użytkowanie pojazdu ze względu na jego wyposażenie i / lub warunki, należy to uczynić na piśmie przy podpisywaniu umowy najmu. Wynajmujący zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie

18) Suma dzierżawy/kwota najmu zawiera obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu, w tym ubezpieczenie OC i NNW kierowcy i właściciela.

19) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje kwotę określoną przez prawo islandzkie w danym momencie.

20) Najemca może wykupić oddzielne ubezpieczenie wypadkowe (CDW). Polityka ta określa kwotę odliczenia w każdym przypadku straty.

21) Każde ryzyko własne dotyczy tylko jednego zdarzenia. W przypadku większej liczby szkód, które w oczywisty sposób nie wystąpiły w tym samym czasie, każdy CDW na własne ryzyko dotyczy tylko jednego incydentu.

22) CDW - zrzeczenie się odpowiedzialności za wypadek nie obejmuje:

 1. a) Umyślne uszkodzenie lub uszkodzenie spowodowane rażącym zaniedbaniem ze strony kierowcy.
 2. b) Uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, używek lub środków uspokajających lub w inny sposób niezdolnego do prowadzenia pojazdu w sposób bezpieczny.
 3. c) Uszkodzenia spowodowane wyścigiem lub testowaniem auta.
 4. d) Uszkodzenia w wyniku wojny, rewolucji lub zamieszek.
 5. e) Szkody wyrządzone przez zwierzęta.
 6. f) Otwory wypalone w siedzeniach, dywanach lub matach.
 7. g) Uszkodzenia dotykające tylko kół, opon, zawieszenia, akumulatorów, szkieł (innych niż szyby), radia lub utrata części pojazdu w wyniku kradzieży i szkody z tego wynikające.
 8. h) Uszkodzenia przekładni, napędu, innych części, które są w podwoziu lub do niego przymocowane; spowodowane jazdą po nierównych drogach. Uszkodzenie podwozia wynikające z otarcia na wyboistych drogach w wyniku pozostawienia nasypów przez równiarki; kamienie
 9. a) Utknął w nawierzchni lub na poboczu drogi. To samo dotyczy uszkodzeń powstałych przy wyrzucaniu kamieni, uderzających w spód pojazdu podczas jazdy.
 10. i) Uszkodzenia wynikające z jazdy w miejscach, w których ruch pojazdów jest zabroniony, takich jak ścieżki, szlaki, nasypy śniegu, lód, rzeki lub strumienie, plaże, miejsca dostępne tylko podczas odpływu lub inne obszary bez szlaków.
 11. j) Uszkodzenia spowodowane wdmuchiwaniem piasku, żwiru, popiołu, pumeksu lub innego rodzaju ziemi na pojazd, tylko SAAP (ubezpieczenie od szkód spowodowanych piaskiem i popiołem) obejmuje takie szkody - patrz Postanowienia ogólne.
 12. k) Jeśli pojazd jest transportowany drogą morską, żadne odszkodowanie nie zostanie wypłacone za szkody spowodowane przez rozpryski morskie / wodę morską.
 13. l) Uszkodzenia samochodów osobowych i / lub pojazdów z napędem na 2 koła spowodowane jazdą po drogach oznaczonych literą F na mapach publicznych, a także jazdą po Kjölur (droga 35) lub Kaldidalur (droga 550)
 14. m) Strata leasingodawcy z powodu kradzieży pojazdu.
 15. n) Uszkodzenie pojazdu przez wodę.
 16. o) Konstrukcja drzwi (ościeżnica, zawiasy itp.) wywołana podmuchami wiatru.

W innych przypadkach odnosi się do ogólnych przepisów dotyczących ubezpieczenia wypadkowego / od wszystkich ryzyk.

 

Postanowienia ogólne

23) Kopia niniejszej umowy najmu powinna być zawsze przechowywana w pojeździe.

24) Ubezpieczenie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest równe kwocie określonej każdorazowo przez prawo islandzkie. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia samochodu. Kupując ubezpieczenie od kolizji (CDW) najemca może ubezpieczyć się przed wypłatą odpowiedzialności kierowcy; wysokość opłaty za własne ryzyko jest zgodna z aktualnym cennikiem wynajmującego i jest również podana na pierwszej stronie niniejszej umowy najmu. Jeśli leasingobiorca wykupił już ubezpieczenie CDW, może wykupić ubezpieczenie Super Collision Damage Waiver (SCDW), a tym samym jeszcze bardziej obniżyć własne ryzyko. Sand & Ash Damage Waiver (SADW) obejmuje szkody spowodowane przez burzę piaskową lub popiół. Ryzyko własne dodatkowych ubezpieczeń podane jest w cenniku leasingodawców.

25) Jednak żadne ubezpieczenie nie obejmuje uszkodzeń spodu wynajmowanego pojazdu ani szkód powstałych w wyniku przejeżdżania przez rzeki lub wszelkiego rodzaju wodospady. CDW, SCDW i SAAP nie pokrywają takich szkód. Za takie szkody zawsze odpowiada najemca. Więcej informacji na temat ubezpieczenia można znaleźć w artykułach powyżej.

 

Ogólne warunki

26) Najemca potwierdza podpisem do niniejszej umowy najmu, że otrzymał pojazd i załączniki w nienagannym stanie.

27) Podpisanie niniejszej umowy najmu jest równoznaczne z podpisem najemcy w przypadku transakcji kartą kredytową w związku z uiszczeniem opłat, które leasingodawca obciąża kartę kredytową leasingobiorcy i jest słusznie dochodzone przez leasingodawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy najmu.

28) Niniejsza umowa najmu powinna zawsze znajdować się w pojeździe na odpowiedzialność najemcy.

29) Uzupełnienia i zmiany warunków i postanowień niniejszej umowy najmu wymagają formy pisemnej.

30) Prawo islandzkie ma zastosowanie do umów zawieranych na podstawie warunków określonych powyżej. Obejmuje to wszelkie roszczenia odszkodowawcze, które mogą być dochodzone. Dotyczy to zarówno podstawy, jak i obliczania odszkodowania. To samo dotyczy roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności poza niniejszą umową. W przypadku sporów prawnych dotyczących umowy najmu, będą one rozpatrywane przez właściwość miejscową leasingodawcy.

31) Icerental4x4 wynajmuje również starsze modele pojazdów. Icerental4x4 nie ponosi odpowiedzialności za działania, które miały miejsce przed ich zakupem przez Icerental4x4. Przebieg może nie być dokładny w przypadku starszych modeli pojazdów.

32) Należy wskazać, że spory między stronami umowy najmu można kierować do komitetu arbitrażowego Islandzkiego Stowarzyszenia Konsumentów i Islandzkiego Stowarzyszenia Przemysłu Turystycznego.

 

Zasady anulowania

33) Wszystkie anulacje należy składać pocztą elektroniczną. Zgodnie z praktykami biznesowymi w islandzkiej branży turystycznej, biuro podróży jest zobowiązane do pobierania opłat za anulowanie pasażera (oprócz depozytu) w następujący sposób (oprócz depozytu): Opłaty za anulacje dokonane krócej niż 48 godzin: Pełny zwrot opłaty za potwierdzenie

 1. a) Opłaty za anulacje dokonane na więcej niż 48 godzin przed rozpoczęciem wynajmu: Pełny zwrot opłaty za potwierdzenie.
 2. b) Opłaty za anulacje dokonane z wyprzedzeniem mniejszym niż 48 godzin: brak zwrotu kosztów
 3. c) Jeśli nie stawisz się przy odbiorze: Brak zwrotu kosztów - zostanie pobrana pełna opłata za wypożyczenie.
 4. d) Nie ma zwrotów za wcześniejszy zwrot pojazdu.

 

Kaucja

 1. a) W przypadku pojazdów od 2015 roku i młodszych oraz wszystkich pojazdów 7- i 8-osobowych wymagany jest depozyt w wysokości 350 000 ISK
 2. b) W przypadku starszych pojazdów wymagany jest depozyt w wysokości 200 000 ISK
 3. c) W przypadku skorzystania z Pakietu Ubezpieczeń Premium, Platynowego Pakietu Ubezpieczeń lub Zwolnienia z tytułu Super Collision Damage Waiver nie wymagamy żadnego depozytu.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Subskrybuj ICERENTAL4x4 Newsletter